Welkom op de website van
Wijkraad Estersveld - de Stoof

Privacy beleid

Op deze pagina wordt het privacy statement uiteengezet van wijkvereniging Estersveld / De Stoof in het kader van de nalevering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”).


1.Algemeen
De Wijkvereniging respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, beschouwen wij als persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens de Wijkvereniging verwerkt.
2.Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke is de ontvanger van de gegevens, en dat is de Wijkvereniging. Het bestuur is collegiaal verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.
3.Doel verwerking persoonsgegevens
De Wijkvereniging verwerkt persoonsgegevens om effectief de belangen van onze wijken en andere geïnteresseerden in onze wijken te behartigen.
De Wijkvereniging verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
het verzenden van een elektronische nieuwsbrief aan hen die hun e-mailadres daartoe opgegeven hebben. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. In iedere nieuwsbrief kunt u zich weer afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief.
het aanhouden van (email-) adressen, telefoonnummerbestand van wijkbewoners, vrijwilligers en geïnteresseerden met wie de Wijkvereniging correspondentie onderhoudt.
het organiseren van evenementen waar de persoon aan deelneemt.
het ontvangen van giften naar aanleiding van de sponsoringbrief die (ongeadresseerd) in papieren vorm wordt bezorgd aan alle huizen in de wijken. De namen van de gevers en hun rekeningnummers blijken uit de reguliere bankafschriften.
4.Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
De Wijkvereniging verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van haar activiteiten:
Nieuwsbrieven: e-mailadres, naam (eventueel adres)
Correspondentie/vrijwilligers/andere betrokkenen: e-mailadres, naam, adres, geboortedatum, telefoonnummers
Deelnemers activiteiten, zover nodig: e-mailadres, naam, adres, geboortedatum, telefoonnummers, gezondheidsgegevens, schoolgegevens
Giften: naam, adres rekeninghouder en bankrekening.
5.Grondslag verwerking persoonsgegevens
Voornoemde persoonsgegevens verwerkt de Wijkvereniging omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt of in het kader van haar activiteiten zijn verkregen.
De Wijkvereniging verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
wettelijke verplichting
uitvoering van een overeenkomst
verkregen toestemming van betrokkene(n)
gerechtvaardigd belang.
6.Delen van persoonsgegevens met derden
De Wijkvereniging deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor haar activiteiten met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Deze derde partij kan ook een vrijwilliger zijn, met wie een verwerkingsovereenkomst wordt gesloten, waardoor die partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.
7.Beveiliging persoonsgegevens
De Wijkvereniging hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval de Wijkvereniging gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal de Wijkvereniging in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkingsovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.
8.Bewaartermijn persoonsgegevens
De Wijkvereniging bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. De bankafschriften met de gegevens van gevers bewaren wij gedurende de wettelijke bewaarplicht.
9.Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij de Wijkvereniging aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: info@esterade.nl
10.website, Facebookpagina
De Wijkvereniging beheert momenteel de website: www.esterade.nl
En heeft een eigen Facebookpagina.
11.Foto's en gebruik social media
Tijdens evenementen die door de wijkvereniging zijn georganiseerd, kunnen er foto’s gemaakt worden. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor op onze website, Facebookpagina, nieuwsbrief of andere promotiedoeleinden. U heeft te allen tijde recht op bezwaar tegen het beeldmateriaal. Na verzoek van verwijdering, zal de gewenste openbare media verwijderd worden, zover mogelijk.
Op de website van de Wijkvereniging zijn mogelijk knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. De Wijkvereniging houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.
12.Statistieken en cookies
De Wijkvereniging houdt gebruiksgegevens bij voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn anoniem en worden niet door de Wijkvereniging verkocht aan derden.
Teneinde het gebruiksgemak van de website van de Wijkvereniging te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van de Wijkvereniging op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.
De website van de Wijkvereniging maakt gebruik van cookies om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Door gebruik te maken van de website van de Wijkvereniging geeft u toestemming voor het verwerken van deze informatie. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. De Wijkvereniging heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.
Op de website (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.
13.Aanpassing Privacy Reglement
De Wijkvereniging heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacystatement worden op de website van de Wijkvereniging gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.