De Wijkraad organiseert regelmatig een bewonersoverleg. De verslagen daarvan kunt u lezen door op onderstaande links te klikken:

 

 

Verslag collegebezoek Estersveld / De Stoof   

Verslag bijeenkomst wijkbewoners en Wijkraad Estersveld met het College op 16 november 2015. 
Aanwezig: Het College Burgemeester Roolvink, wethouders Anja Henisch, Eric Daandels en Jeroen Joon.
Bestuur Wijkraad: Ria Willems, Mart Menken, Ellen Oppers, Els Barten, Ank Bannink, Hannie Peperkamp.
Wijkbewoners.
 
Mart Menken opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 
1.0 Binnengekomen vragen van wijkbewoners.
1.1 Plantsoen Tijmlaan/Scheerling.
     Bij evenementen parkeren er vaak auto's op de groenvoorziening, waardoor deze kapot gereden wordt.
     Weth. Daandels geeft aan dat groen behouden moet blijven. Voorstel: op korte termijn een afspraak hierover.
1.2 Parkeerplaatsen hoek Tijmlaan/Scheerling.
     Norm is 1,5 per appartement. Er wonen 14 gezinnen met slechts 7 parkeerplaatsen. Vraag om 3 parkeerplaatsen erbij.
     Weth. Daandels: We moeten kijken naar de leefbaarheid in de wijk, maar ook naar de problematiek.
     Bekijken hoe urgent het is ( er zijn voldoende parkeerplaatsen in de omgeving) en op basis daarvan bezien wat mogelijk is.
1.3 Bouw 30 appartementen in De Stoof.
     Weth. Daandels: Zowel het College als de Raad zijn geen voorstander van hoogbouw.
     Wel is men in gesprek om op de locatie bij het Gezondheidscentrum te bouwen ( 30 appartementen is niet aan de orde)
1.4 Drempel Hoplaan/Andoornweg.
     Er wordt te hard gereden op een onoverzichtelijk kruispunt. Een drempel zou de vaart doen verminderen.
     Weth. Daandels: Alleen een drempel lost niets op. Er komt een afspraak met een verkeersdeskundige.
1.5 Hondenpoep in de parken/ speeltuintjes.
     Er wordt aangegeven dat er in het park bij A. van Burenweg, park Wederik en speeltuin BRL veel hondenpoep ligt.
     Er is toch een politie verordening: poep opruimen. Toch wordt er niet/nauwelijks tegen opgetreden.
     Er wordt aangegeven dat er te weinig ( honden)afvalbakken staan; er zijn geen hondentoiletten meer, alleen
     uitrenplaatsen. Daarbij zijn de poepzakjes niet meer gratis.
     Hondenbezitters betalen hondenbelasting en uiten hiermee een stil protest.
     Weth. Daandels kijkt een en ander na.
     Nagekomen suggestie: Borden bij de ingang parken/speeltuin met tekst: De hondenpoep op te ruimen op last van
     een boete volgens een artikel uit het Wetboek/Gemeentelijke verordening.
     Andere suggestie: Hek om speelplaatsen met borden: Verboden voor honden.
     Wat betreft zwerfvuil: De gemeente kan voor bodywarmers, prikstokken en vuilniszakken zorgen.
     Denken aan een vaste dag per half jaar/jaar om samen met vrijwilligers de wijk schoon te maken.
1.6 Bankje Dr. Kanterslaan.
     De voorbeeldbankjes zijn erg prijzig ( €5000 à €6000 per bankje)
     Suggestie: betonnen blokken laten beschilderen door kinderen uit de buurt.
     Er is tevens een vraag van de gemeente gekomen over het aantal zandbakken in de wijk.
     De Wijkraad heeft inmiddels een brief aan de omliggende woningen bezorgd.
     Op de Burg. Raijmakerslaan naast nr. 78 wordt de zandbak intensief gebruikt door kindjes uit de buurt.
     Wel is de zandbank verouderd en vies. Ook over de speeltuin worden wat aanmerkingen gemaakt.
     B.v. de wipmotor: deze is erg gevaarlijk voor jonge kinderen; ze komen met hun mond tegen de voorste punt aan.
     Om meer inzicht in de wijk te krijgen, zou de Wijkraad een enquête kunnen houden.
     Ook kunnen er speeltoestellen uitgewisseld worden met andere wijken in Grave.
     Hiervoor kan een DOE-budget worden aangevraagd.
 
    Aanvullende vragen van wijkbewoners:
   * Burg.Raijmakerslaan: Ter hoogte van nr. 45
     Vanuit het park loopt er een stukje fietspad, tot aan de huizen BRL 31 en 33; hierna gaat het over in een trottoir.
     Mensen fietsen gewoon verder over de stoep. Kan hier iets aan gedaan worden?
     Overleg met de verkeersdeskundige over een maatregel.
   * Sirtemalaan nabij nr. 2-4
     Bij de T splitsing staan vaak veel auto's geparkeerd. Om de bocht gaan is vaak een probleem.
     De verkeersdeskundige kan dit bekijken.
  * Dhr. Buijs geeft aan dat de Wijkraad aan de gemeente al eerder gevraagd heeft om bewonersbijeenkomsten, Collegebezoeken op de
     gemeentepagina van de krant te vermelden. De gemeente zal dit bekijken, er is wel ruimte voor. Wel moet de kopij vroegtijdig
     aangeleverd worden.
  * De kledingcontainers bij de Jumbo blokkeren de fietsers. Is er geen andere locatie mogelijk?
     Dhr. van Kuppeveld (Jumbo) geeft aan dat het moeilijk is. Aan de kant van de flat ( Quaylaan) heeft de
     chauffeur moeite om de containers te legen ( o.a. geparkeerde auto's)
     De Wijkraad zal het nog eens bekijken.
  * Handhavingsbeleid.
     Op de Essinklaan staat al enkele weken een aanhanger geparkeerd. Waarom wordt er niet gehandhaafd?
     Als men dit ziet, graag een melding naar de gemeente.
     Wel geeft weth. Daandels aan dat er geen geld is, dus beperkte handhaving.
  * Waarom staan er geen portalen schoolzone bij de oversteekplaats Visio? Komen deze nog?
     Weth. Daandels: Wel gepland, maar waarschijnlijk pas volgend jaar.
  * Vraag: Schoolzones zijn toch 30 km zones? Op de Estersveldlaan en Stoofweg is dat niet mogelijk, omdat dit een doorgangsweg is.
     Weth. Daandels kijkt na welke maatregelen er kunnen.
  * Estersveldlaan-Haenstraat.
     Het is daar 30 km zone. Er zijn borden geplaatst, maar er wordt nog steeds te hard gereden.
  * Kan de gemeente in de Haenstraat de prikstruiken bij de speeltoestellen verwijderen? Kinderen prikken zich eraan bij het spelen.
     weth. Daandels geeft dit door.
  * Fietspad bij de Hartenaas. Dit is al eerder door de wijkraad met de gemeente besproken.
 
2.0 Project MEER KLEUR IN DE WIJK.
     Mart geeft een toelichting.
     Wegens bezuiniging is het groenonderhoud minimaal.
     Voor de leefbaarheid, meer kleur in de wijk, kan in samenspraak met de wijkbewoners een project opgezet worden.
     Dit wordt gedeeltelijk bekostigd uit het IDOP budget, maar ook de Jumbo doneert een bedrag. Daarnaast is de
     Jumbo bereid een statiegeldactie te houden.
     Van de wijkbewoners wordt gevraagd om ideeën in te sturen. Het moet wel iets blijvends opleveren en
     beheersbaar zijn. De gemeente kan het faciliteren. Ook de Vizier/school kunnen benaderd worden voor ideeën.
     Maasland: Tot nu toe is het de Wijkraad niet gelukt om daar een donatie van te krijgen.
    Weth. Daandels geeft aan dat er een potje is. De Bewonersraad gaat over dit budget.
2.1 Aankleding rotonde Stoofweg.
     De boom die er nu staat moet weg, maar op dit moment heeft de gemeente geen andere boom.
     Kosten om de boom te vervangen plm. € 3000,--
     Suggestie van de Jumbo: Land en tuinbouwschool inschakelen.
     De Wijkraad heeft al diverse tuincentra/ondernemers aangeschreven, maar geen reactie.
     Weth. Daandels noemt de Ondernemersvereniging Grave.
 
3.0 Wat verder ter tafel komt.
 *  Wie is er verantwoordelijk voor het stukje grasveld bij de Hockeyclub?
     Dit hoort bij de club.
  * Voortbestaan Esterade. Waarom kan deze niet open blijven?
     Weth. Henisch geeft hierop een toelichting. Esterade diende als onderpand Catharinahof.
     Beloofd is wel dat de Wijkraad het gebouw voor wijkgebonden activiteiten kan blijven gebruiken tot zij
     ruimte in de Brede School krijgt.
     Er wordt aangegeven dat de huur in de Catharinahof te hoog is voor Verenigingen (en workshops)
     waardoor men uitwijkt naar omliggende gemeentes.
     De gemeente betaalt al een subsidie, anders waren de huren nog veel hoger.
  * Jumbo.
     Laden en lossen. Kan men op die dagen niet de parkeerplaatsen afbakenen, zodat de vrachtauto wat meer langs de kant staat?
     Op dit moment rijden auto's tegen het verkeer in naar een parkeerplaats.
     Tegen het verkeer inrijden wordt gedoogd.
     Dhr. van Kuppenveld geeft aan dat het niet mogelijk is, er is geen plek. Men kan de containers niet kwijt.
     Ook geeft het minder parkeerplaatsen, waardoor mensen naar een andere supermarkt uitwijken.
     Er zijn geen vragen meer.
     Mart Menken bedankt iedereen voor hun komst en sluit de vergadering.
 
 
     Actielijst
 
     Groenvoorziening
     Afspraak maken met wethouder Daandels en deskundige over:
     1.1 Plantsoen Tijmlaan /Scheerling. Bekijken of dit gedeeltelijk kan worden afgesloten.
     1.2 Haenstraat. Prikstruiken verwijderen van speeltuin.
     1.3 Hondenpoep.
 
     Verkeer
     Afspraak maken met wethouder Daandels en verkeersdeskundige over:
     2.1 Parkeerplaatsen Tijmlaan/Scheerling.
     2.2 Drempel Hoplaan/Andoornweg
     2.3 Fietsoverlast Burg. Raijmakerslaan 45
     2.4 Parkeeroverlast Sirtemalaan nabij nr. 2-4
     2.5 Schoolzone 30 km. Estersveldlaan en Stoofweg zijn doorgaande wegen.
     2.6 Fietspad Hartenaas t.o. Hoplaan. Oversteekplaats fietsers richting Laco. Verkeerssituatie bekijken.
 
     Wijkraad
     3.1 Enquête om meer inzicht in de wijk te krijgen.
     3.2 Kledingcontainers: bekijken andere locatie.