mei 2019
SLOOP SPRANKEL VORDERT GESTAAG

Er is nog maar weinig te herkennen van schoolgebouw De Sprankel.
Het slopen van het gebouw gaat vlot. Als alles klaar is zal het terrein worden geëgaliseerd en zal er gras worden ingezaaid.
Voorlopig blijft dat zo totdat de nieuwe ontwikkelingsplannen klaar zijn.

 

juni 2018
VERKEERSSITUATIE BREDE SCHOOL

De nieuwe BREDE SCHOOL is klaar voor gebruik en kan worden ingericht.  In augustus kunnen de kinderen van de Sprankel en Hartenaas terecht in een prachtig nieuw gebouw. Over een (veilige) weg naar school wordt door het gemeentebestuur nog even nagedacht. Wel zijn er alvast  "aanvullende" maatregelen genomen:
De inrit bij Visio wordt aangepast en er komen 2 fietsoversteken. Een op de Estersveldlaan ter hoogte van de Dr. Kanterslaan en een op de Stoofweg naar de Paringetweg, ter hoogte van de Kriegerstraat.
Met name, deze laatste fietsoversteek  geeft in onze ogen niet het beoogde resultaat. De praktijk leert, dat kinderen de kortste weg nemen. In dit geval zal dat voor het fietsverkeer vanuit richting de Stoof een straat te ver zijn. De Jan Luijkenstraat ligt een straat voor de fietsoversteek. Dit gaat o.i. gevaarlijke situaties opleveren, als kinderen voor, op of achter de brug gaan oversteken. Dit hebben wij ook in een brief naar de gemeente te kennen gegeven.
De verzonden brief vindt u hier.

 


25 januari 2018
LAATSTE NIEUWS BOUW BREDE SCHOOL

De bouw van de Brede School Oost vordert gestaag. De contouren zijn al goed zichtbaar en het moment van ingebruikname komt dichterbij.
De gemeente heeft de betrokkenen en omwonenden inmiddels op de hoogte gebracht over de voortgang van deze werkzaamheden, vooral in de openbare ruimte.

Planning
Naar verwachting zal de school eind mei 2018 worden opgeleverd en spoedig daarna zullen de eerste verhuizingen gaan plaatsvinden. De GGD en kinderopvang De eerste stap zullen waarschijnlijk als eerste haar intrek doen. De basisscholen zullen de maanden tot de zomervakantie gebruiken om in te richten en te verhuizen. Na de zomervakantie zullen zij starten vanuit de nieuwe school.

Riolering
Op dit moment wordt de parkeerplaats en het openbaar gebied verder ingericht zoals gepland. Het grootste deel van de riolering is al aangelegd. Wat nog moet gebeuren is de realisatie van een verbinding tussen de school en de woonwijk. Hierdoor kan de school worden aangesloten op het rioolstelsel van de wijk. Deze aansluiting wordt gemaakt in de bocht van de Van Steenhuijslaan en Jan Luijkenstraat. Om deze aansluiting te kunnen realiseren moeten er bomen worden gekapt en dienen er in de ondergrond nog andere aanpassingen te worden gedaan. Tevens zal de stroomvoorziening voor de school door dit stuk worden aangelegd. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting na de carnaval worden uitgevoerd.

Aanleg fiets/wandelpad
De vergunning voor de aanleg van het fiets/wandelpad is onlangs verleend. Dit fiets/wandelpad zal op dezelfde locatie worden aangelegd als waar de verbinding van de riolering wordt gerealiseerd. De vergunning hiervan is echter nog niet onherroepelijk en daarom kan nog niet tot uitvoering overgegaan worden. De verwachting is dat de vergunning niet onherroepelijk is voor ingebruikname van de school en om die reden is gekozen voor een tussenoplossing.

Tussenoplossing
Nadat de riolering en de stroomvoorziening is aangelegd zal er een pad in beperkte vorm worden gemaakt om zo de verbinding tussen de school en de woonwijk te realiseren. “In beperkte vorm” wil zeggen dat er een pad wordt gemaakt vergelijkbaar met de paden zoals in het park nabij de school de Sprankel. Uiteindelijk wordt dit pad ingericht als fiets/wandelpad. Hierdoor wordt bereikt dat autoverkeer en fiets/wandelverkeer dat de school wil bereiken gescheiden wordt. Autoverkeer bereikt via de Estersveldlaan en de Gasthuishoeve de school, fiets-/wandelverkeer maakt gebruik van de nieuwe verbinding.

School-Thuis-Route
In het voorjaar legt de gemeente oversteken over de Stoofweg en de Estersveldlaan aan om daarmee de school-thuis-routes van de kinderen veiliger te maken.
Deze werkzaamheden kunnen gepaard gaan met hinder. Dit probeert men tot een minimum te beperken en vragen daarvoor uw begrip.

 

***

5 juli 2017
Onderzoek naar brug over de Raam
Mogelijk kunnen leerlingen van de nieuw te bouwen Brede School Oost straks via een brug over het de Graafsche Raam naar school. Wethouder Jeroen Joon kreeg dinsdagavond 4 juli tijdens de raadsvergadering de opdracht de mogelijkheid voor de aanleg van een brug te onderzoeken. Joon moet na de zomer met een nieuw voorstel komen. Het wordt wel krap om alle verkeersmaatregelen te nemen, omdat volgens de planning het nieuwe schoolgebouw in het tweede kwartaal van 2018 moet worden opgeleverd.

Fietspad
Behalve een onderzoek naar de aanleg van de brug wordt er gekeken of er een fietspad moet worden aangelegd op de groenstrook parallel aan de Jan Luijkenstraat.

***

19 april 2017
Informatiebijeenkomst Brede School Oost
Op woensdag 19 april was er een informatiebijeenkomst in Catharinahof. Deze ging geheel over de verkeersstromen rond de nieuw te bouwen school.
Tijdens deze avond werden de 5 varianten besproken. lees hier het verslag.

 

***

juli 2016
De Brede School

In oktober 2013 is door de Gemeenteraad van Grave besloten tot de bouw van twee Brede Scholen.
De Brede School West is inmiddels gerealiseerd op de locatie van de Raamdonk. Met de bouw van de Brede School Oost moet nog worden begonnen.
Een Brede School is een gebouw waarin meerdere organisaties samenwerken. In het geval van de Brede School Oost zou dat basisschool De Sprankel, basisschool Hartenaas, kinderopvang De Eerste Stap, de GGD en de Wijkraad zijn.
De Brede School Oost zou oorspronkelijk worden gerealiseerd op de locatie van de Sprankel. Nadeel daarvan was echter dat de leerlingen van De Sprankel een jaar lang elders gehuisvest zouden moeten worden. Immers, het huidige gebouw zou eerst moeten worden gesloopt voordat er op dat terrein nieuwbouw kan worden gepleegd. Een ander nadeel betreft de verkeersveiligheid: het drukke kruispunt van de Estersveldlaan met de Essinklaan zou door de toestroom van leerlingen van Hartenaas nog drukker worden.
In de loop van 2014 kreeg de Gemeente de kans om delen van het Visioterrein aan te kopen. Aanvankelijk ging het alleen om Visio-West. Later bleek ook een deel van Visio-0ost te koop. De Gemeenteraad heeft inmiddels ingestemd met aankoop van beide delen, en daarbij opgemerkt dat Visio-Oost gebruikt moet worden voor de realisatie van de Brede School Oost. Voor uw oriëntatie: de Brede School Oost komt achter de nieuwe Visiogebouwen te liggen in het verlengde van de Van Steenhuijslaan. Op de locatie van de Sprankel worden te zijner tijd woningen gebouwd.

In juli 2016 is er een informatiebijeenkomst gehouden waarin de Gemeente de invulling van het nieuwe bouwterrein heeft gepresenteerd. Tijdens die avond waren er veel vragen over de verkeersstromen naar en rond de school. Inmiddels is er een werkgroep aan de slag die het College hierin gaat adviseren. De Gemeente verwacht dat de Brede School eind 2017 klaar zal zijn.

Onze Wijkraad gaat niet mee naar de Brede School. In mei 2016 heeft de Gemeenteraad ermee ingestemd dat wijkcentrum Esterade definitief open blijft.