Wijkraad en Gemeente zitten regelmatig met elkaar om de tafel om al die zaken te bespreken die te maken hebben met de leefbaarheid van de wijk. Die besprekingen vinden plaats aan de hand van een IDOP, een Intregraal Dorps Ontwikkelings Plan. Zo’n IDOP is eigenlijk een lijstje waarop wensen en opmerkingen van wijkraad en bewoners zijn opgenomen. Door met zo’n lijstje te werken kan snel worden nagegaan welke actiepunten zijn afgehandeld en welke nog nadere aandacht behoeven.

Een ander beleidsinstrument is de wijkschouw. Een- of tweemaal per jaar trekken ambtenaren en de betrokken wethouders met de Wijkraad en een paar bewoners door de wijk om knelpunten te bekijken en zo mogelijk tot een snelle oplossing te komen.

 

SPEELRUIMTEPLAN 
april 2017


Enige tijd geleden hebben wij gemeld, dat de gemeente een SPEELRUIMTEPLAN heeft gemaakt voor alle wijken van Grave. Dit plan is te downloaden op de gemeentepagina.
Daarin staan de plannen van de gemeente over verwijderen/uitbreiden/vervangen van speeltuinen en speeltoestellen.
Er is in de wijk Estersveld enige beroering ontstaan naar aanleiding van vragen van bewoners,  over eventuele vervanging en/of uitbreiding van het speeltuintje in hun buurt.

Hieronder de motivatie en uitleg van de gemeente, hoe dit speelruimteplan tot stand is gekomen en wat dit eventueel inhoudt voor de wijken Estersveld en de Stoof.

Voor Grave is in 2016 een analyse gemaakt van de speelvoorzieningen. Hierin is onder andere gekeken naar het aantal speelplekken, de ligging, de toestellen en de leeftijden van de toestellen en natuurlijk ook het aantal kinderen in een wijk. Op basis van landelijke normgetallen is te concluderen dat er een overtal aan speelplekken is. De nadruk moet op meer gebundelde / centrale speelplekken komen te liggen. Hier is dan meer te beleven, meer uitdaging, meer ontmoeting en interactie tussen kinderen en begeleiders.
Er is in een presentatie aan de wijk- en dorpsraden uitleg gegeven over deze cijfermatige analyse en denkwijze om tot betere speelvoorzieningen te komen. Ook is aangegeven dat het speelruimteplan, waarin per wijk en dorp de analyse staat uitgeschreven, geen blauwdruk is maar een richtlijn. In overleg met de wijk- en dorpsraden komen we tot een definitieve keuze van waar wel en geen speelplek overblijft. Uiteindelijk dienen we er wel voor te zorgen dat de uitgangspunten bereikt worden. De weg er naartoe en wijze waarop varieert per situatie.
 

Momenteel is het nog niet aan de orde om de speelplekken van het  Estersveld breed op te pakken en de overleggen aan te gaan,  omdat  andere projecten afgewerkt moeten worden. Tot die tijd blijft de situatie zoals hij is en voeren we het reguliere onderhoud uit .

U wordt t.z.t.  op de hoogte gebracht.


SPEELRUIMTEPLAN GEMEENTE GRAVE

jan. 2017

Vorig jaar heeft de gemeente Grave de speelruimtes binnen de gemeente Grave geanalyseerd en een beheerplan opgesteld.
Hierin is een inventarisatie gemaakt van de bestaande speelruimtes per wijk en/of dorp. 
Ook is er een inventarisatie gemaakt van de leeftijdsindeling per wijk en/of dorp, zodat het nieuwe beheerplan daarop afgesteld of aangepast kan worden.
Dit houdt in, dat sommige speelruimtes gaan verdwijnen en andere worden aangepast, c.q. uitgebreid .
Dit zal tussen nu en 2018 gerealiseerd worden.
Wat dit concreet inhoudt voor de wijk Estersveld/de Stoof kunt u nalezen op de website van de gemeente (Speelruimteplan Grave 2016-2018; analyse en beheerplan).

De speeltuin in de Burg. Raymakerslaan loopt hierin in principe vooruit.
Een aantal bewoners heeft ruim een jaar geleden via de wijkraad een verzoek ingediend om de speeltuin daar op te knappen.
(Het speelruimteplan van de gemeente was toen nog niet klaar).
In het kader van het project "Meer kleur in de wijk" van Wijkraad Estersveld/de Stoof is via iDOP-subsidie en subsidie vanuit het Leefbaarheidsbudget een aantal bewoners zelf aan de slag gegaan.
Dit met toestemming van de gemeente, omdat deze speeltuin ook in het beheerplan is meegenomen.
Dit heeft niets te maken met het wel of niet weghalen/ verplaatsen van toestellen op andere speelplaatsen in de wijk.  De besluitvorming hiervan ligt bij de gemeente.

 

HONDENUITRENPLAATSEN IN ESTERSVELD EN DE STOOF

nov. 2016

Onlangs heeft de gemeente op 2 plaatsen een uitrenplaats gemaakt. Dit zijn afgerasterde terreinen, waar de hondenbezitter zijn/haar hond vrij kan laten rennen.
Voor de Stoof is dit veldje in het park achter het Merlet-college en voor het Estersveld is dit in het park aan de Anna van Burenweg (hoek Sirtemalaan-Dr.Kanterslaan).
De toegang is voorzien van een “sluisje” en poort.
Er staat een bankje en er hangt een prullenbak, waar de zakjes met uitwerpselen in kunnen worden gedeponeerd.
De gemeente hoopt op deze manier tegemoet te komen aan de hondenbezitters, die hun dier af en toe wat meer vrijheid gunnen.
Het is dus geen uitlaatplaats.  Ook hier is de opruimplicht van toepassing.
Als dit goed bevalt, overweegt de gemeente op meerdere lokaties in Grave een dergelijke uitrenplaats aan te leggen.

 

Onderstaand rood gekaderd, de afgerasterde uitrenplaatsen. De groene velden zijn de uitrenvelden. Bij beide geldt een opruimplicht!